INTERCULtuREEL HOTEL

Партньори

Технологическият университет в Мънстър, Ирландия, предлага академични програми, които целят да предоставят на студентите възможности за развитие, образование и изследователска дейност. Университетът има ключово значение за региона и разполага с шест кампуса в Югоизточна Ирландия в графствата Корк и Кери. MTU работи в тясно сътрудничество с работодателите на регионално и национално ниво, за да гарантира, че предлаганите в академичната институция програми са релевантни за конкретни сектори на икономиката в страната.

Компанията DEKAPLUS Business Services от Кипър управлява акредитиран център за професионално обучение и провеждане на изпити в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Предлага програми за квалификация в сектора на всички нива и обучение в работна среда, които имат за цел да повишат конкурентноспособността на учащите се на трудовия пазар, както и възможностите им за мобилност в Европа. Програмите на DEKAPLUS свързват нуждите на сектора на хотелиерството и ресторантьорството с образователните стандарти, чрез което успяват да предложат обучение, адекватно на реалните изисквания на пазара на труда.

Университетът в Никозия е най-големият университет на Кипър с академичен състав от 250 щатни и 500 хонорувани преподаватели. Предлага разнообразни бакалавърски и магистърски програми в областта на педагогиката, специалната педагогика, информатиката, инженерните науки, бизнеса и комуникациите, в това число медийните комуникации.

Центърът за подкрепа на образованието и предприемачеството (CWEP) е организация с нестопанска цел, създадена през 2004 г. от група предприемачи, преподаватели, социални работници и специалисти в областта на информационните технологии от Жешув, Полша. Мисията на асоциацията е да повиши качеството на образованието на различни нива и във всички форми, както и да подпомогне предприемачеството с цел да насърчи интеграцията на всяка социална група без значение на пол, възраст или етническа принадлежност. CWEP има опит и при провеждането на междукултурни и социални мерориятия, насочени към намаляване на културните и поколенческите различия.

OECON Group от Солун, Гърция, е европейска фирма за консултантски услуги, водеща в предоставянето на съвети в областта на бизнес стратегиите и социалното предприемачество. Фирмата също така е и образователен център за възрастни и предоставя обучение в сферата на професионалната подготовка. Предлага персонализиран подход, при който задълбоченият анализ на динамиката на организациите, компаниите и пазарите се комбинира със специалното внимание към нуждите на обществото и конкретни целеви групи. Това гарантира, че клиентите ни постигат устойчиво конкурентно преимущество и създават по-успешни и дългосрочно действащи организации.

Business Development Friesland от Нидерландия помага на хората и организациите да се развиват. Инициативата да предоставим подкрепа идва както от наша страна, така и от бизнеси, училища, университети или правителства. BDF гради връзката между бизнеса, образованието и държавата, като подпомага организациите при постигането на техните икономически, международни и социални цели.

ПУ „Паисий Хилендарски“ е водеща образователна, и научна и културна институция в България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната. Предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в петте основни области на висшето образование: естествени науки, точни науки, хуманитарни науки, социални науки и икономика. Центърът за езици и интеркултурна комуникация (ЦЕИК), сътрудниците на който участват в проекта, е структура в рамките на Филологическия факултет на Пловдивския университет, създадена с цел да предостави ефективно обучение по чужди езици и междукултурна комуникация.

Професионалното средно училище по туризъм в Клайпеда, Литва, подготвя специалисти в сектора вече 65 години. Училището е член на утвърдена национална мрежа, която включва професионални учебни заведения, Литовската асоциация на готвачи и сладкари, както и Европейската асоциация на училищата по хотелиерство и туризъм (AEHT).

Компанията LABC srl от Италия е създадена с цел да обедини опита на петима европейски консултанти в областта на образованието, обучението, пазара на труда, индивидуалното и общественото благосъстояние. Мисията на LABC е винаги да намира правилните решения за конкретни проблеми. С богатия опит на работещите там специалисти LABC е в състояние да подпомогне всяка инициатива, като предложи най-ефективното решение.

SIC Alme M. Karlin е средно професионално училище по ресторантьорство и туризъм в Целе и е едно от най-модерните професионални училища в Словения. То предлага 3 образователни програми за сектора на ресторантьорството и туризма, както и програми за обучение за Национални професионални квалификации или кратки курсове, съобразени с нуждите на индивидуалните хотелиерски и ресторантьорски предприятия.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.