INTERCULtuRAL HOTEL

Информация за проекта

Проектът InterCultural Hotel създава
иновативен модел за развитие на междукултурни умения у професионалистите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, който да отговори на реалните им потребности.

INTERCULTURAL HOTEL

Professional Development in Hospitality

Работната среда и компаниите в туристическия отрасъл, в това число в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, се характеризират с голямо културно разнообразие.

В същото време проучванията в сектора отбелязват, че подготовката на управленските кадри и служителите, необходима за преодоляване на многобройните предизвикателства при междукултурата комуникация, не е на нужното ниво. Някои международни хотелски вериги предлагат курсове за интеркултурна подготовка онлайн, но повечето програми не съдържат достатъчно полезна информация. Освен това те не успяват да помогнат на мениджърите и служителите да разберат добре културните различия, както и да повишат осведомеността им в аспекта на междукултурното общуване. Можем да обобщим, че недостатъчно ефективната подготовка в тази област забавя:

  • оптимизирането на взаимоотношенията на работното място между служители, идващи от различни култури;
  •  усъвършенстването на услугите, предлагани на гости от чужбина.

В тези условия проектът InterCultural Hotel цели да създаде иновативен обучителен модел за развитие на междукултурни умения у професионалиститев сектора на хотелиерството и ресторантьорството, който да отговори на реалните им потребности. Проектът ще предложи тренировъчни материали, които да подпомогнат подготовката на работещите в сектора за неочаквано възникнали ситуации при общуване в мултикултурна среда и да повишат осведомеността им в този аспект.

INTERCULTURAL HOTEL

Конкретни цели на проекта

За да постигне целите си, InterCultural Hotel се фокусира не само върху уменията, които липсват на стажантите, но и върху тези, които самите инструктори в компаниите е необходимо да придобият. Проектът е иновативен, защото предлага комбинация от обучение в работна среда и развитие на дигитални умения, които са пряко свързани с възможностите за намиране на работа. Във връзка с това проектът си поставя следните конкретни цели:

повишаване на междукултурната осведоменост на служителите в областта на хотелиерството и ресторантьорството

подобряване на работната среда в сектора в аспектите на креативността и сътрудничеството

насърчаване на изграждането на инклузивна и справедлива за всички участници култура на работното място

създаване на образователен модел, който отговаря на нуждите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и включва, където е възможно, инструктори и студенти в сферата на професионалното образование и обучение

създаване на локализирано и контекстулизирано образователно съдържание

подкрепа за туристическия сектор при предоставянето на оптимално обслужване за гостите, намиращи се в чужда културна среда

помощ при изграждането и поддържането на подходящи междуличностни професионални взаимоотношения в мултикултурна среда

Проектът е иновативен, защото предлага комбинация от обучение в работна среда и развитие на дигитални умения, които са пряко свързани с възможностите за намиране на работа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.