ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТА INTERCULTURAL HOTEL

PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
IN HOSPITALITY

Работната среда и компаниите, свързани с туристическия отрасъл, в това число хотелиерството и ресторантьорството, се характеризират с голямо културно разнообразие. В същото време проучванията в сектора отбелязват, че подготовката на управленските кадри и служителите, необходима за преодоляване на многобройните предизвикателства при междукултурата комуникация, не е на нужното ниво.

Цели на проекта

InterCultural Hotel цели да създаде иновативен обучителен модел за развитие на междукултурни умения у професионалистите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, който да отговори на реалните им потребности. Проектът ще предложи тренировъчни материали, които да подпомогнат подготовката на работещите в сектора за неочаквано възникнали ситуации при общуване в мултикултурна среда и да повишат осведомеността им в този аспект.

Дейности

01

Анализ на нуждите с цел да бъдат изготвени прототипи на модули за преподаване и подготовка

02

Локализиране/контекстуализиране на материалите

03

Модули с обучителни материали (онлайн и за мобилни устройства)

04

Усъвършенстване на материалите след тестване и събиране на обратна иформация

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.