INTERCULtuRAL HOTEL

Дейности по проекта

Проектът ще предложи тренировъчни материали, които да подпомогнат подготовката на работещите в сектора за неочаквано възникнали ситуации при общуване в мултикултурна среда и да повишат осведомеността им в този аспект.

Модел за обучение в сектора на хотелиерството и ресторантьорството

Анализ на нуждите с цел да бъдат изготвени прототипи на модули за преподаване и подготовка

Чрез проучвания и интервюта с целевите групи беше направен анализ за по-задълбочено разбиране на междукултурните предизвикателства, които все още съществуват в хотелиерството. Резултатите от проведения анализ доведоха до създаването на прототипи на критични инциденти. Това е направено за най-въздействащите отдели на хотела, а именно: рецепция, храни и напитки, домакинство и управление. За всеки от тези отдели са разработени три прототипа на критични инциденти. По-долу можете да намерите анализа на нуждите за всяка държава. Всички доклади са достъпни само на английски език.

Локализиране/контекстуализиране на материалите

Докато други материали се фокусират върху междукултурни въпроси на английски и целевите езици, целта на тази дейност е основно езиково обучение. Резултатът предоставя основни ключови думи/фрази на китайски и руски за съответните области на хотелиерството, тъй като броят на посетителите от тези страни нараства. В допълнение към това ще бъде предложена подходяща културна информация за посетителите от тези две страни (Китай и Руската федерация).

Можете да намерите модулите в уеб приложението Inter Cultural Hotel в браузъра чрез https://ich.erasmus.site/modules или можете да изтеглите приложението от App Store или Play Store.

Модули с обучителни материали (онлайн и за мобилни устройства)

Обучителното съдържание се възползва от различни методи за мултимедийно представяне, подпомагащи процеса на обучение, и използва културни инциденти, подготвени под формата на сценарии/виртуални обиколки. За да бъде процесът на обучение не само ефективен, но и ангажиращ, са приложени актуални насоки относно потребителския интерфейс и потребителското изживяване, без изисквания за регистрация/влизане. Една от най-големите акценти е използването на виртуални 360-градусови сцени, заснети със специална камера, която създава (симулира) реално работно място. По този начин всяка виртуална обиколка използва виртуална реалност, поставяйки обучаваните директно на реално работно място. Всяка виртуална 360-градусова сцена включва редица взаимодействия. От друга страна, мобилното приложение действа като бърза справка за най-типичните ситуации, предоставяйки полезен речник, информация и насоки.

Можете да намерите модулите в уеб приложението Inter Cultural Hotel в браузъра чрез https://ich.erasmus.site/modules или можете да изтеглите приложението от App Store или Play Store.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.