INTERCULtuRAL HOTEL

Дейности по проекта

Проектът ще предложи тренировъчни материали, които да подпомогнат подготовката на работещите в сектора за неочаквано възникнали ситуации при общуване в мултикултурна среда и да повишат осведомеността им в този аспект.

Модел за обучение в сектора на хотелиерството и ресторантьорството

Анализ на нуждите с цел да бъдат изготвени прототипи на модули за преподаване и подготовка

Чрез интервюта и анкети с целеви групи се планира провеждането на анализ на нуждите с цел задълбочено разбиране на междукултурните предизвикателства в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Резултатите ще бъдат основа за създаването на прототипи с проблемни ситуации в сектора в ключовите отдели, а именно: рецепция; храни и напитки; почистване на хотели и ресторанти; мениджмънт. Ще бъдат създадени прототипи на три проблемни ситуации във всеки от споменатите отдели.

Локализиране/контекстуализиране на материалите

Докато останалите материали (на английски и в превод на езиците на партньорите) ще се фокусират върху междукултурни проблеми, този аспект е свързан с езикова тренировка. Тук ще бъдат предложени ключови думи и фрази на китайски и руски за избраните области на хотелиерството и ресторантьорството. Както показаха проучванията при старта на проекта, туристите със споменатите култури и езици са голям процент от туристите в Европа. Този раздел ще предложи и важна културна информация относно китайските и рускоговорещите туристи.

Модули с обучителни материали (онлайн и за мобилни устройства)

В подкрепа на обучителния процес ще бъдат използвани различни мултимедиални методи за представяне на проблемните междукултурни ситуации във формата на сценарии / виртуални разходки. За да направи процеса едновременно ефективен и интригуващ, продуктът предлага актуални указания за интерфейса и работата с материалите, като за достъп не е необходима регистрация. Един от най-интересните и иновативни аспекти на продукта е използването на 360-градусови снимки, направени със специална камера, които ще създадат усещането за реалност на работното място. Всяка такава снимка предлага редица взаимоотношения с нея. От своя страна, чрез мобилното приложение се осъществява бърза връзка към най-типичните ситуации, за които се предлагат лексика, информация и указания.

Усъвършенстване на материалите след тестване и събиране на обратна иформация

Създадените материали ще бъдат тествани от представители на целевите групи. Откритите грешки при функционирането на модулите ще бъдат коригирани. Ще бъдат взети под внимание и предложенията, които не изискват пълна промяна на първоначалната форма и са в рамките на предвиденото време и бюджет. Това ще гарантира както високото качество, така и приложимостта на материалите за целевите групи и всички заинтересовани страни.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.