INTERCULtuRAL HOTEL

Apie projektą

„InterCultural Hotel“ projektas kuria naują, novatorišką svetingumo sektoriaus tarpkultūrinio mokymo sistemą, kuri atitiktų tikruosius svetingumo specialistų poreikius.

INTERCULTURAL HOTEL

Profesinis tobulėjimas svetingumo srityje

Svetingumo ir turizmo pramonė yra žinoma dėl savo kultūriškai skirtingų darbo vietų ir įmonių. Tačiau tyrimai parodė, kad pramonės vadovams ir darbuotojams trūksta tinkamo mokymo, kad jie galėtų įveikti daugybę bendravimo iššūkių tarpkultūrinėje aplinkoje. Kai kurie tarptautiniai viešbučių tinklai organizuoja tarpkultūrinius el. mokymosi kursus, kad galėtų tai išspręsti, tačiau daugumoje esamų mokymo programų nėra pakankamai naudingos informacijos. Jie nepakankamai padeda viešbučių vadovams ir darbuotojams suprasti kultūrinius skirtumus, ugdyti tarpkultūrinį sąmoningumą. Tarpkultūrinis mokymas reikalingas:

  • Gerinant santykius tarp skirtingų kultūrų asmenų viešbučių darbo vietose;
  • Tubulinant svečiams teikiamas paslaugas.

Todėl „InterCultural Hotel“ projektas yra tam, kad sukurtų naują, novatorišką svetingumo sektoriaus tarpkultūrinio mokymo sistemą, kuri atitiktų tikruosius svetingumo specialistų poreikius. Nauji tarpkultūriniai mokymai bus sukurti siekiant paruošti juos netikėtumams, kurie gali kilti tarpkultūrinėje situacijoje, ir užtikrinti, kad jie įgytų tarpkultūrinį supratimą.

INTERCULTURAL HOTEL

Konkretūs projekto tikslai

Siekdamas projekto tikslų, „InterCultural Hotel“ projektas orientuojasi ne tik į įgūdžius, kurių trūksta mokiniams, bet ir į tuos, kuriuos turi įgyti įmonių darbuotojai. Šis projektas yra novatoriškas, nes sujungia pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje skatinimą ir poreikį remti skaitmeninių įgūdžių, tiesiogiai susijusių su įsidarbinimo galimybėmis, ugdymą.

Plėsti svetingumo personalo tarpkultūrinį supratimą

Sukurti kūrybiškesnę ir bendradarbiavimo aplinką svetingumo srityje

Padidinti svetingumo sektoriaus konkurencingumą Europoje

Puoselėti įtraukią ir teisingą darbo vietos kultūrą

Įdiegti švietimo modelį, atitinkantį svetingumo sektoriaus realijas, ir, jei įmanoma, įtraukti profesinio mokymo dėstytojus ir studentus.

Siūlyti lokalizuotą ir kontekstualizuotą švietimo turinį

Paruošti viešbučio darbuotojų tarpkultūrinius ir kalbinius gebėjimus Rusijos ir Kinijos turizmo rinkose

Pagerinti svečių kultūrinę patirtį

Padėti užmegzti tarpasmeninius ryšius ir palengvinti tarpasmeninius santykius daugiakultūrėje darbo rinkoje

Šis projektas yra novatoriškas, nes sujungia pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje skatinimą ir poreikį remti skaitmeninių įgūdžių, tiesiogiai susijusių su įsidarbinimo galimybėmis, ugdymą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.