INTERCULtuRAL HOTEL

Δραστηριότητες Έργου

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα αναπτυχθεί για να προετοιμάσει το προσωπικό στον τομέα της φιλοξενίας για εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν σε μια διαπολιτισμική κατάσταση και να εξασφαλίσει ότι θα αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση.

Πλαίσιο Κατάρτισης για τον Τομέα της Φιλοξενίας

Ανάλυση αναγκών για πρωτότυπο διδακτικού υλικού & μεθοδολογία κατάρτισης

Μέσω ερευνών και συνεντεύξεων με τις ομάδες-στόχους, θα γίνει ανάλυση για μια βαθύτερη κατανόηση των διαπολιτισμικών προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη φιλοξενία. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης ανάλυσης θα οδηγήσουν στη δημιουργία πρωτοτύπων κρίσιμων συμβάντων. Αυτό θα γίνει για τα πιο σημαντικά τμήματα ενός ξενοδοχείου, δηλαδή: Τμήμα Υποδοχής, Τμήμα Επισιτισμού, Τμήμα Δωματίων και Τμήμα Διεύθυνσης. Για καθένα από αυτά τα τμήματα θα αναπτυχθούν τρία πρωτότυπα κρίσιμων περιστατικών.

Γλώσσες στόχευσης και τοπική προσαρμογή

Ενώ άλλα μαθησιακάβοηθήματα θα επικεντρωθούν σε διαπολιτισμικά ζητήματα στα αγγλικά και στις γλώσσες-στόχους, στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η βασική γλωσσική εκπαίδευση. Αυτό το αποτέλεσμα θα παρέχει βασικές λέξεις/φράσεις-κλειδιά στα κινέζικα και τα ρωσικά για τους σχετικούς τομείς της φιλοξενίας, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών από αυτές τις χώρες αυξάνεται. Επιπλέον, θα προσφερθούν σχετικές πολιτιστικές πληροφορίες για τους επισκέπτες από αυτές τις δύο χώρες (Κίνα και Ρωσική Ομοσπονδία).

Εκπαιδευτικές Ενότητες (διαδικτυακά και κινητά)

InterCultural Hotel Εκπαιδευτικές Ενότητες (διαδικτυακά και κινητά)
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα επωφεληθεί από διάφορες μεθόδους παράδοσης πολυμέσων που υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και θα κάνει χρήση πολιτιστικών περιστατικών που προετοιμάζονται με τη μορφή σεναρίων/εικονικών περιηγήσεων. Για να καταστεί η διαδικασία εκμάθησης όχι μόνο αποτελεσματική, αλλά και ελκυστική, θα εφαρμοστούν ενημερωμένες οδηγίες σχετικά με το τι βλέπει ο χρήστης στην οθόνη και την εμπειρία που αποκομίζει, χωρίς απαιτήσεις εγγραφής/σύνδεσης. Μια από τις εξέχουσες στιγμές θα είναι η χρήση εικονικών σκηνών 360 μοιρών, με τη χρήση ειδικής κάμερας που θα προσομοιώσει έναν πραγματικό χώρο εργασίας. Επομένως, για κάθε εικονική περιήγηση θα γίνεται χρήση της εικονικής πραγματικότητας τοποθετώντας τους εκπαιδευόμενους κατευθείαν σε έναν πραγματικό χώρο εργασίας. Κάθε εικονική σκηνή 360 μοιρών θα περιλαμβάνει έναν αριθμό αλληλεπιδράσεων. Η εφαρμογή για κινητά, από την άλλη, θα λειτουργεί ως γρήγορη αναφορά για τις πιο συνήθη καταστάσεις, παρέχοντας χρήσιμο λεξιλόγιο, πληροφορίες και καθοδήγηση.

Βελτίωση διδακτικού υλικού

Τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν από εκπροσώπους των ομάδων-στόχων. Όλα τα σχόλια θα σημειωθούν δεόντως και θα διαβιβαστούν στην τεχνική ομάδα για την υλοποίηση τυχόν δυσλειτουργιών ή σφαλμάτων που εντοπίστηκαν. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις για βελτίωση, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή τους δεν υπερβαίνει το αρχικό σχήμα των αποτελεσμάτων και μπορεί να υλοποιηθεί εντός προβλεπόμενων χρονικών και οικονομικών περιορισμών. Χάρη σε αυτό το έργο, οι εταίροι θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο υψηλής ποιότητας, αλλά θεωρούνται χρήσιμα από τους εκπροσώπους των ομάδων-στόχων και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση (ανακοίνωση) αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν