INTERCULtuRAL HOTEL

Działania w ramach projektu

Szkolenie międzykulturowe zostanie opracowane w celu przygotowania pracowników branży hotelarskiej na niespodzianki, które mogą pojawić się w sytuacji międzykulturowej oraz upewnienia się, że uzyskają oni świadomość międzykulturową

Ramy szkoleniowe dla sektora hotelarskiego

Analiza potrzeb dla prototypu materiałów dydaktycznych i metodologii szkolenia

Poprzez ankiety i wywiady z grupami docelowymi, zostanie przeprowadzona analiza w celu głębszego zrozumienia wyzwań międzykulturowych, które nadal istnieją w hotelarstwie. Wyniki przeprowadzonej analizy doprowadzą do stworzenia prototypów zdarzeń krytycznych. Zostanie to wykonane dla najbardziej wpływowych działów hotelu, a mianowicie: recepcji, gastronomii, gospodarowanie i zarządzania. Dla każdego z tych działów zostaną opracowane trzy prototypy incydentów krytycznych.

Języki docelowe i lokalizacja/kontekstualizacja

Podczas gdy inne materiały będą koncentrować się na kwestiach międzykulturowych w języku angielskim i językach docelowych, celem tego działania jest podstawowe szkolenie językowe. Rezultatem będzie dostarczenie podstawowych słów/zwrotów kluczowych w języku chińskim i rosyjskim dla odpowiednich dziedzin gościnności, ponieważ liczba gości z tych krajów wzrasta. Ponadto, oferowane będą istotne informacje kulturowe dotyczące gości z tych dwóch krajów (Chin i Federacji Rosyjskiej).

Moduły szkoleniowe InterCultural Hotel (web i mobile)

Treści szkoleniowe będą wykorzystywać różne multimedialne metody dostarczania wspierające proces uczenia się oraz będą wykorzystywać zdarzenia kulturowe przygotowane w formie scenariuszy/wirtualnych wycieczek. Aby proces nauczania był nie tylko efektywny, ale również angażujący, zastosowane zostaną aktualne wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika, bez konieczności rejestracji/logowania. Jedną z największych atrakcji będzie wykorzystanie wirtualnych, 360 scen nakręconych specjalną kamerą, które stworzą (zasymulują) prawdziwe miejsce pracy. Dlatego też każda wirtualna wycieczka będzie wykorzystywała wirtualną rzeczywistość, umieszczając uczestników szkolenia bezpośrednio w prawdziwym miejscu pracy. Każda wirtualna scena 360 będzie zawierała szereg interakcji. Z kolei aplikacja mobilna będzie działać jako szybki punkt odniesienia dla najbardziej typowych sytuacji, dostarczając użytecznego słownictwa, informacji i wskazówek.

Ulepszenie materiałów dydaktycznych

Rezultaty projektu zostaną przetestowane przez przedstawicieli grupy docelowej. Wszystkie informacje zwrotne zostaną wnikliwie odnotowane i przekazane zespołowi technicznemu w celu wdrożenia ewentualnych zidentyfikowanych usterek lub błędów. Również wszystkie sugestie dotyczące ulepszeń zostaną uwzględnione, pod warunkiem, że ich wdrożenie nie wykracza poza pierwotny kształt rezultatów i może być zrealizowane w przewidzianych ograniczeniach czasowych i budżetowych. Dzięki tym pracom partnerzy projektu będą mogli upewnić się, że rezultaty są nie tylko wysokiej jakości, ale także są uznawane za użyteczne przez przedstawicieli grup docelowych i innych istotnych interesariuszy.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.